Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy usług dostępnych na stronie wzwc.pl

1.„Zadaj pytanie ekspertowi”

2.„Test ryzyka zakażeń HCV”

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się i akcepetacja treści niniejszego regulaminu przez użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Usługodawcą w serwisie wzwzc.pl jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39 B, KRS 118292, NIP 522-00-14-461, wysokość kapitału zakładowego 25.000.000 zł.

II. Definicje:

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Serwis – strona internetowa http://www.wzwc.pl za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi.

Usługa – usługi dostępne w Serwisie, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin polegające na przekazie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy wymienione w punkcie 2 regulaminu.

Usługodawca – Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39 B. , KRS 118292, NIP 522-00-14-461.

Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług.

WZW typu C - to wirusowe zapalenie wątroby typu C, choroba zakaźna wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus), który namnaża się głównie w komórkach wątroby, wywołując stan zapalny i uszkodzenie tego narządu.

HCV – wirus zapalenia wątroby typu c, pochodzi z rodziny flaviridae, jest wirusem jednoniciowym RNA, dwukrotnie większym niż wirus zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus –HBV). Wykryty został w 1989 roku i nazwano go wówczas „non A, non B”.) HCV występuje wielu odmianach zwanych genotypami.

III. Zasady korzystania z Usługi

1.Usługi świadczone są w Serwisie nieodpłatnie. Kosztem związanym z korzystaniem z tej Usługi jest koszt, jaki ponosi Użytkownik w celu połączenia się z serwerem, na którym umieszczony jest Serwis. Wysokość kosztu uzależniona jest od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostawcę usługi dostępu do internetu, z której korzysta Użytkownik.

Korzystanie z Usług w Serwisie jest dobrowolne.

Usługi dostępne w Serwisie obejmują usługę:

- „Zadaj pytanie ekspertowi”, umożliwiającą Użytkownikowi zadanie pytania ekspertowi z dziedziny leczenia wzwc i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

- Test ryzyka zakażeń HCV, umożliwiający Użytkownikowi sprawdzenie potencjalności znalezienia się w grupie ryzyka zakażenia wirusem HCV.

2.Zasady korzystania z Usługi „Zadaj pytanie ekspertowi”

a)W celu skorzystania z Usługi należy wejść w zakładkę „Zadaj pytanie ekspertowi” (http://www.wzwc.pl/eksperci/zadajpytanie ) a następnie uzupełnić formularz podając adres e-mail, temat i treść wiadomości. Wysłanie pytania przez Użytkownika stanowi rozpoczęcie korzystania przez niego z Usługi za jego zgodą (przed upływem terminu odstąpienia od umowy).

b)Użytkownik może się posługiwać wyłącznie własnym aktualnym adresem e:mail, za pomocą którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości.

c)Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie wynikający z pomyłki Użytkownika w podaniu adresu e-mail, braku miejsca na serwerze, z którego korzysta Użytkownik, usunięcia konta Użytkownika.

d)Przesłane zapytanie powinno dotyczyć wyłącznie tematyki związanej z zagadnieniami WZW typu C; powinno być zadane w j. polskim. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytanie o treści niezwiązanej z zagadnieniem WZW typu C. Zapytanie nie powinno zawierać treści godzących w dobra osobiste osób trzecich ani zawierać ich danych osobowych.

e)Po przesłaniu zapytania za pomocą Serwisu Administrator przesyła treść zapytania (bez ujawniania adresu e-mail) do eksperta będącego lekarzem specjalizującym się w danym zagadnieniu opisanym w przesłanym pytaniu. W ciągu 7 dni od otrzymania pytania Administrator w imieniu Usługodawcy przesyła przygotowaną przez eksperta odpowiedź na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku chęci kontynuacji korespondencji na zadany temat Użytkownik powinien ponownie skorzystać z Usługi za pomocą zakładki dostępnej na stronie.

f)Eksperci udzielają odpowiedzi zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą. Usługodawca nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedź na pytanie skierowane do Użytkownika jest przeznaczona wyłącznie dla niego i nie może być traktowana jako porada lekarska lub informacja skierowana do innych osób.

3.Zasady korzystania z Usługi „Test Ryzyka Zakażeń HCV”

a)W celu skorzystania z Usługi „Test Ryzyka Zakażeń HCV” należy wejść w zakładkę Test Ryzyka Zakażeń HCV (http://www.wzwc.pl/diagnostyka/testryzyka) a następnie uzupełnić ankietę w celu sprawdzenia potencjalności znalezienia się w grupie ryzyka zakażenia wirusem HCV. Wypełnienie testu przez Użytkownika stanowi rozpoczęcie korzystania przez niego z Usługi za jego zgodą (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).

b)W celu skorzystania z Usługi należy wypełnić wszystkie pola ankiety. Po wypełnieniu wszystkich pól wynik testu zostanie wyświetlony automatycznie. Wynik testu może zawierać odnośniki do dalszych informacji w Serwisie.

c)Korzystanie z tej Usługi odbywa się anonimowo (bez podania danych identyfikujących Użytkownika).

d)Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla celów osobistych i nie może być wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

e)Usługodawca nie przechowuje treści i wyniku testu wpisanego do formularza. Dane podane w formularzu wykorzystywane są wyłącznie w celu jednorazowego wyświetlenia wyniku testu.

f)Usługa nie stanowi porady lekarskiej i użytkownik nie powinien opierać na niej swojej decyzji o podjęciu lub nie leczenia lub diagnostyki. Wynik testu jest oparty o statystyczne przewidywanie możliwości występowania w grupie ryzyka zakażenia wirusem HCV.

4.Inne zasady korzystania z Usług

a)Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą zainicjowania przez Użytkownika pierwszej czynności w danej Usłudze.

b)Usługi oferowane w Serwisie są stale dostępne dla Użytkowników jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania części lub wszystkich Usług w dowolnym momencie.

c)Usługi, z których Użytkownik rozpoczął korzystanie przed zaprzestaniem ich oferowania przez Usługodawcę zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.

d)Umowa na korzystanie z Usługi jest zawierana z Użytkownikiem na czas niezbędny do jej wykonania.

e)Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że nastąpiło rozpoczęcie korzystania z Usługi przed upływem tego terminu za zgodą Użytkownika.

f)Usługi dostępne w Serwisie skierowane są do osób powyżej 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z Usług za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

g)Użytkownikowi korzystającemu z Usługi nie wolno:

i. wykorzystywać Usług do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami

ii. zakłócać funkcjonowania Serwisu

iii. zamieszczać w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, naruszających prywatność, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów

iv. zamieszczać w Serwisie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne

v. zamieszczać w Serwisie treści zawierające pornografie lub treści obsceniczne

vi. zamieszczać w Serwisie treści o charakterze groźby lub inwektywy o wymowie zastraszającej lub propagującej nienawiść

vii. zamieszczać w Serwisie treści stanowiące przestępstwo lub wykroczenie lub zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

viii. zamieszczać w Serwisie treści, które mogą zostać uznane za dyskryminacje jakichkolwiek osób.

5.Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa www.wzwc.pl nie służy do zgłaszania zdarzeń niepożądanych ani innych informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii.

Prosimy o przesłanie takich informacji do podmiotu odpowiedzialnego za produkt leczniczy lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli informacja dotyczy produktu leczniczego firmy Roche, prosimy o przekazanie jej poprzez formularz zgłoszenia działania niepożądanego na stronie internetowej www.roche.pl.

Administrator Serwisu w imieniu firmy Roche może kontaktować się z osobą, która pozostawiła informację o bezpieczeństwie farmakoterapii na stronie internetowej www.wzwc.pl w celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia.

Pozostawione na stronie internetowej www.wzwc.pl informacje dotyczące działań niepożądanych, będą przekazywane do odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych za produkty lecznicze.

Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie lub uzyskana w wyniku korzystania z Usług nie może być traktowana przez Użytkownika jako sugestia że:

§Użytkownik może uniknąć porady lekarskiej lub zabiegu

§Użytkownik powinien zaprzestać/kontynuować lub rozpocząć przyjmowanie leku zapisanego przez lekarza.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1.W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

a)Urządzeniem posiadającym dostęp do sieci internet

b)Przeglądarką Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6, Chrome 6, Safari 5, Opera X lub nowszymi wersjami tych przeglądarek lub oprogramowanie o podobnych parametrach

c)Włączona obsługą języka Javascript

Spełnienie wskazanych wymagań technicznych jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług.

2.Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

a)Usługodawca stosuje następujące środki zabezpieczające przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu:

i. Dane przesyłane w celu uwierzytelnienia Użytkowników zabezpieczone są kryptograficznie (np. SSL)

ii. Stosowane jest oprogramowanie chroniące przed programami typu malware, spyware

b)Korzystanie z Serwisu może skutkować narażeniem na tzw. phishing, czyli wyłudzenie określonych informacji np. danych logowania czy danych osobowych, przez osoby nieupoważnione. W związku z tym Użytkownik powinien zachować ostrożność przy podawaniu swoich danych w Serwisie. Usługodawca nigdy nie prosi o podanie danych uwierzytelniania za pomocą poczty elektronicznej.

c)Niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę w Serwisie, w związku z korzystaniem z sieci Użytkownik jest narażony na działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika takie jak: trojany, backdoory, keyloggery, rootkity, wabbity, e-robaki.

d)Ponadto do szczególnych zagrożeń należy korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez zastosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych.

V. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres email Administratora Serwisu: wzwc@compasspr.pl. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, oraz opis sytuacji której dotyczy reklamacja. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, które zostały przesłane bez podania danych umożliwiających kontakt zwrotny.

2.Usługodawca dołoży wszelkich starań aby odpowiedź na reklamacje została przesłana jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora Serwisu. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzyma od Administratora Serwisu drogą elektroniczną. W przypadku gdy Użytkownik nie dysponuje pocztą elektroniczną może skierować reklamacje na adres siedziby Administratora Serwisu (http://wzwc.pl/notaprawna). W takim przypadku odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana pocztą tradycyjną a termin 30 dniowy będzie oznaczał termin wysłania odpowiedzi.

VI. Ograniczenia odpowiedzialności

1.Strony internetowe inne niż strona Serwisu mogą zawierać link do Serwisu. Usługodawca nie kontroluje i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści nie umieszczone.

2.Usługodawca dokłada starań w doborze linków do stron internetowych innych podmiotów, które zamieszcza w Serwisie. Usługodawca nie kontroluje i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach internetowych.

3.Usługodawca nie gwarantuje bezbłędności informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca może w każdej chwili zmienić treści zawarte w Serwisie a także zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań Usługobiorcy związanych z pobraniem materiałów z Serwisu i dalszym wykorzystaniem.

4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie informacji uzyskanych z Serwisu. Usługodawca nie składa gwarancji odnośnie przydatności do określonego zastosowania informacji zawartych w Serwisie lub braku naruszeń praw osób trzecich w materiałach zawartych w Serwisie.

VII.Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B, KRS: 0000118292. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Administratorowi Serwisu (http://wzwc.pl/notaprawna) na podstawie pisemnej umowy w celu administrowania Serwisem.

2.Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, przekazania informacji o możliwości zgłoszenia działania niepożądanego a także dla celów statystycznych i archiwalnych.

3.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale może być niezbędne do świadczenia Usługi. W przypadkach, w których jest to możliwe Usługobiorca może skorzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

4.Usługodawca stosuje środki fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Usługobiorców.

5.Usługodawca stosuje następujące środki:

a.kodowanie protokołem SSL,

b.kodowanie bazy danych,

c.Powierzenie przetwarzania danych Administratorowi Serwisu następuje od dnia udostępnienia Serwisu w pełnym zakresie umożliwiającym wykonanie Usługi.

d.Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zastosowaniem plików cookie i podobnych mechanizmów dostępne są w Polityce Prywatności.

VIII.Prawa autorskie

1.Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiałów zawartych w Serwisie oraz samego Serwisu przysługują Usługodawcy.

2.Z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługobiorca ma prawo do pobierania, kopiowania i przekazywania udostępnionych materiałów w Serwisie wyłącznie dla własnych, prywatnych celów. Wykorzystanie części lub całości materiałów zawartych w Serwisie dla celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

3.Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim przez Usługobiorcę w Serwisie, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz z prawem do sublicencjonowania do korzystania z takich materiałów na następujących polach eksploatacji:

a.Utrwalanie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową

b.Zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową

4.Zamieszczając materiały wskazane powyżej Usługobiorca deklaruje, że nie naruszają one praw osób trzecich.

5.Wszelkie użyte w Serwisie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią chronioną własność Usługodawcy lub spółek z jego grupy kapitałowej. Ich wykorzystywanie w działalności komercyjnej jest zabronione bez zgody Usługodawcy a ich zamieszczenie w Serwisie nie jest jednoznaczne z udzieleniem jakiejkolwiek licencji na korzystanie z nich.

IX. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości Usługobiorców przez zamieszczenie informacji o zmianie i wskazanie co najmniej 14 dniowego terminu po upływie którego zmiany wejdą w życie. Do Usług, których świadczenie rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu stosuje się zmieniony regulamin.

2.Niniejszy Serwis podlega prawu polskiemu.

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C